Polish to English

Need help with translating WW1, Inter-War or WW2 related documents or information?
User avatar
Bernd R
Member
Posts: 4637
Joined: 01 Feb 2006 15:12
Location: Bavaria, Germany

Polish to English

Post by Bernd R » 28 Jan 2009 17:05

Is someone able and willing to provide a summary of the following longer Polish forum compilation about the former Polish War School at Warszawa-Rembertów ?
http://www.rembertow.fora.pl/dzieje-rem ... ,1153.html
I basically know about the theme and several details which are described there and therefore I'm able to understand a part of the text. I am especially interested in a translation of a few sentences (summary) about

1) Panzerzug- Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung
2) Feldunteroffiziersschule der Schnellen Truppen / Panzertruppen
for both : formation / changes during existance / structure / end

3) the commanding personnel for both
name, rank, date of command

The sourc(es) of the text are of interest, given at the end of the text I think :
Opracował Sławomir Bielicki na podstawie książki W. Zawodnego "Niemieckie pociągi pancerne 1904-1945” oraz materiałów archiwalnych z Bundesarchiv w Koblencji i Friburgu
To eventually make it easier for you to do a summary here is what I know already and what's in the text also I think :

Feldunteroffiziersschule für Schnelle Truppen, Rembertow (* sept 1942)
(at former polish KS Rembertow near Warschau)
[Lehrgang time : 12 weeks ; after breakdown HGr Mitte school was transfered to TrÜbPl Wischau in july 1944 ; feb 1945 transfered again to TrÜbPl Wildflecken/Rhön]
april 1943 renamed
Feldunteroffizierschule der Panzertruppen
Kdr
Feb 1943 - Jan 1944 O Fritz Seele (1944 a. d. Ostfront gef.)
Jan 1944 - Ende OTL / O Kurt Leuschner


For Panzerzug-Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung Rembertów I have extracted from the Polish text already :
Kdr.: Major Ernst Nauman (ex Kdt. Pz.Zug 10)
Adjutant : Hermann Imm, succeeded by Eberhard Steinweg

Kp.Fhr. 1. Kp : Max Warda, succeeded by Hauptmann Rudolf Winterberg
Kp.Fhr. 2. Kp : Hermann Hoppe

1. Kp. 1942 : Hptm Werner Franke
? 10.3.1943 : Rudolf Opitz

1943 :
1. Kp : Johannes Crasselt
2. Kp : Gustav Gelhaar

is "por." = Ing. (Ingenieur) ?

This is of special interest :
Jako szefów kompanii udało się ustalić także: por. Helmuta Röhm (jednocześnie oficera ds. wojsk pancernych), por. Messera i por. Joachima Schönberga. W marcu 1944r. na miejsce kpt. Drexlera przyszedł jako zastępca komendanta i jednocześnie szef sztabu major Heinz Dieter Becker. Oddzielone zostały wtedy kwestie wyszkolenia, które przejął por. Horst Creutzburg. Adiutantem i szefem ds. personalnych został kpt. Helmut Fischer. W tym czasie w sztabie pracowali także kpt. Dieter Seegel (ekspert ds. sprzętu zmechanizowanego) i Erwin Jähn (oficer sądowo-śledczy). Wg stanu na dzień 12 lipca 1944r. kadrę jednostki stanowiło 2 majorów (Naumann i Becker), 11 Hauptmmanów (kapitanów), 28 Oberleutnantów („starszych poruczników”) und 54 Leutnantów (poruczników).
This is nearly an "assasination" I know :oops: Thanks in advance for any piece of help !
Bernd

Borys
Banned
Posts: 633
Joined: 20 Jul 2007 17:00
Location: Warszawa Rzeczpospolita Polska

Re: Polish to English

Post by Borys » 28 Jan 2009 17:54

por is porucznik, i,e, lieutenant.
engeneer is "inż".
Borys

Borys
Banned
Posts: 633
Joined: 20 Jul 2007 17:00
Location: Warszawa Rzeczpospolita Polska

Re: Polish to English

Post by Borys » 28 Jan 2009 18:02

Jako szefów kompanii udało się ustalić także: por. Helmuta Röhm (jednocześnie oficera ds. wojsk pancernych), por. Messera i por. Joachima Schönberga. W marcu 1944r. na miejsce kpt. Drexlera przyszedł jako zastępca komendanta i jednocześnie szef sztabu major Heinz Dieter Becker. Oddzielone zostały wtedy kwestie wyszkolenia, które przejął por. Horst Creutzburg. Adiutantem i szefem ds. personalnych został kpt. Helmut Fischer. W tym czasie w sztabie pracowali także kpt. Dieter Seegel (ekspert ds. sprzętu zmechanizowanego) i Erwin Jähn (oficer sądowo-śledczy). Wg stanu na dzień 12 lipca 1944r. kadrę jednostki stanowiło 2 majorów (Naumann i Becker), 11 Hauptmmanów (kapitanów), 28 Oberleutnantów („starszych poruczników”) und 54 Leutnantów (poruczników).

As company commanders it was also possible to identify Lt. Helmut Rohm (at the same time a officer for armoured troops) [this is written awkardely - I wonder if it is a failed attempt at saying that he was an officer of the Panzertruppen], Lt. Messer and Lt Joachim Shonberg. In March 1944 cpt. Drexler's place was taken, as 2nd in command and at the same time chief of staff - by Major Heinz Dieter Becker. At that time training issues were separated, which were assumed by Lt. Horst Creutzburg. The adjuntant and chief for personell matters became cpt. Helmut Fischer. At this time, also working at the Staff were Dieter Seegal (expert on mechanised equipment) and Erwin Jahn (judicial-investigative officer). According to the returns for 12th July 1944 the unit had on strength two majors (Naumann and Becker), 11 captains, 28 lieutenants, and 54 2nd lieutenants.,


Hope this helps.
In Polish por./porucznik is lietenant, while ppor./podporuczink is subliutenant - similar to the RN.

Borys
Last edited by Borys on 29 Jan 2009 11:20, edited 2 times in total.

Borys
Banned
Posts: 633
Joined: 20 Jul 2007 17:00
Location: Warszawa Rzeczpospolita Polska

Re: Polish to English

Post by Borys » 28 Jan 2009 18:04

Opracował Sławomir Bielicki na podstawie książki W. Zawodnego "Niemieckie pociągi pancerne 1904-1945” oraz materiałów archiwalnych z Bundesarchiv w Koblencji i Friburgu


Prepared by Sławomir Bielicki, from book by W.Zawodny "German armoured trains 1904-1945" and archival materials from Bundesarchiv in Koblentz and Freiburg

Borys
Banned
Posts: 633
Joined: 20 Jul 2007 17:00
Location: Warszawa Rzeczpospolita Polska

Re: Polish to English

Post by Borys » 29 Jan 2009 11:19

Jedną z formacji, która na dłużej „zagościła” na terenie Poligonu w Rembertowie była ”Baza pociągów pancernych”. Na początku pełna nazwa tej formacji brzmiała „Baza oddziału zapasowego pociągów pancernych” (pod nazwą "Ersatz-Abteilung fur Eisenbahn Panzerzuge" lub "Panzerzug-Ersatz-Abteilung"). Składała się pierwotnie ze sztabu oraz dwóch kompanii. Komendantem został major Ernst Naumann, poprzednio dowódca pociągu pancernego PZ 10. Adiutantem był por. Hermann Imm, płatnikiem Eberhard Steinweg. Dowódcami kompanii byli por. Max Warda (który w lecie 1942 roku został zastąpiony przez kpt. Edwarda Seele) i kpt. Rudolf Winterberg. Wkrótce po powstaniu oddziału został przydzielony do niego także por. Hermann Hoppe jako oficer wojsk inżynieryjnych. Oddział podlegał dowództwu tzw. oddziałów szybkich (zmechanizowanych) powstałych jeszcze w czasach pierwszej wojny światowej w Insterburgu, a później dowództwu oddziałów pancernych. W ten sposób od początku wsparcie i uzupełnienia kadrowe dla załóg pociągów pancernych było w rękach kompetentnych dowódców. Dla potrzeb oddziału zapasowego w 1942 roku powstał na stacji w Rembertowie oddzielny tor kolejowy i odtąd baza w korespondencji poczty polowej występowała pod kryptonimem "Naumann-Bahnhof". 1 października 1942 roku stworzono w tym miejscu także oddział szkoleniowy pociągów pancernych. Jego dowódcą był kpt. Werner Franke. Do oddziału tego przydzielono obie kompanie należące do oddziału zapasowego jako 1. i 2 kompanię szkoleniową. Oddział zapasowy miał natomiast zostać zachowany poprzez nowy nabór jako kompania kadrowa, kompania zapasowa i kompania ozdrowieńców. Jako pierwsza powstała kompania zapasowa pod dowództwem por. Ru¬dolfa Oppenhorsta. Kompania kadrowa istniała tylko na krótko przed reorganizacją z 28. marca 1943, natomiast kompania ozdrowieńców nie stanowiła nigdy więcej niż skład jednego pociągu w ramach kompanii zapasowej. 10. marca 1943 roku nastąpiło powstanie kompanii marszowej przy oddziale zapasowym, jej dowództwo objął por. Rudolf Opitz.


One of the formations which made the Remebrtów Grounds its "home" for longer was the Armoured Trains Depot. Initially its full name was "Depot of Armoured Train Replacement Unit" ("Ersatz-Abteilung fur Eisenbahn Panzerzuge" or "Panzerzug-Ersatz-Abteilung"). Initially it consisted of HQ Staff and two coys. The commander was Major Ernst Naumann, previously commander of Armoured Train PZ 10.
The adjutant was Lt. Hermann Imm, the Paymaster Eberhard Steinweg. The coy commanders were Lt. Max Warda (replaced in Sumer of 1942 by cpt. Edward Seele) and c kpt. Rudolf Winterberg. Soon after its formation Lt. Hermann Hoppe was assigned to it, as an officer of the engineers. The formation was under the command of the so-called Fast-Troops (mechanised) Command, formed way back in WWI in Insterburg, and later to the Armoured Trooops Command. Thus, from the very begining, support and personell replacements for armoured trains were in the hands of competent commnaders.
To cater to the needs of the replacement formation, in 1942 a separate siding was added to the Rembertów railroad station. From that day onwards the depot had the "Naumann-Bahnhof" code for correspondence and field-post purposes. On 1st October 1942 at this location a training armoured train unit was formed. Its commander was cpt. Werner Franke. This unit was assigned both coys from the replacement unit, as the 1st and 2nd training coys.
The replacement formation was to be retained through fresh levies as a cadre-company, replacement coy and reconvalescents' coy. The first to be established was the replacement coy under Lt. Rudolf Oppenhorst. The cadre-company existed but briefly before the reorganisation from March 28th 1943, while the reconvalescents' coy never constituted more that the crew of a single armour train as part of/ included in the replacement coy. On March 10th a march-company was formed next to (part of?) the depot/replacement unit, with command given to Lt. Rudolf Opitz.
Last edited by Borys on 29 Jan 2009 13:34, edited 1 time in total.

User avatar
Bernd R
Member
Posts: 4637
Joined: 01 Feb 2006 15:12
Location: Bavaria, Germany

Re: Polish to English

Post by Bernd R » 29 Jan 2009 11:39

Dear Borys,

thank you very much !! Excellent English really !
This Rembertów piece is really a treasure of information as it is Wolfgang Sawodny, Die deutschen Panzerzüge (standard reference work) plus BArch material.

Best regards
Bernd

Borys
Banned
Posts: 633
Joined: 20 Jul 2007 17:00
Location: Warszawa Rzeczpospolita Polska

Re: Polish to English

Post by Borys » 29 Jan 2009 13:28

I can do a little more - or do you have the book in German anyway?
Borys

W dniu 28. marca 1943 roku sztaby oddziałów zapasowego i szkoleniowego zostały połączone pod nazwą "Oddział zapasowy pociągów pancernych kolei żelaznych" ("Eisenbahn-Panzerzug-Er¬satz-Abteilung"). Jego dowódcą pozostał mjr. Naumann, jego zastępcą i odpowiedzialnym za kwestie szkoleniowe został kpt. Franke z oddziału szkoleniowego (w październiku 1943 roku zastąpił go por. Frank Drexler). Szefem sztabu został por. Hans Feuerlein, adiutantem (i jednocześnie oficerem do spraw personalnych) por. Willi Leggewie, na którego miejsce w czerwcu 1943 przyszedł por. dr Hans Klaus Höcker. Lekarzem oddziału został dr. Jerg, kwatermistrzem zaś Erwin Trzaska. Dowodzenie kompanią zapasową przejął por. Grabke, który był jednocześnie odpowiedzialny za sprawy rozpoznania (kontrwywiadu) (po zamachu na Hitlera 20. lipca 1944 roku został on także nazistowskim oficerem politycznym oddziału zapasowego). 1. kompania szkoleniowa została przemianowana na 1. kompanię piechoty (szef: por. Johannes Crasselt), w której następowało kształcenie piechoty, wojsk inżynieryjnych i radiowych. 2. kompania nazywała się teraz 2. kompanią pancerną (szef: por. Gustav Gelhaar), była ona odpowiedzialna za szkolenie artyleryjskie. Tworzenie załóg pociągów pancernych z wyszkolonego personelu następowało w kompanii marszowej, która pozostała pod dowództwem por. Opitza.On 28th March 1943 the staffs/ (HQs) of the replacement and training units were combined into the Eisenbahn-Panzerzug-Ersatz-Abteilung. Its commander continued to be mjr. Naumann. His 2nd in command and [officer] responsible for training issues was kpt. Franke from the training unit (he was replaced in October 1943 by Lt. Frank Drexler). The chief-of-staff was Lt. Hans Feuerlein, the adjutant (and at the same time officer for personell) Lt. Willi Leggewie, replaced in June 1943 by Lt. dr Hans Klaus Höcker. The Doctor of the unit was dr. Jerg, and Erwin Trzaska [was] the Quartermaster. The command of the replacement coy was assumed by Lt. Grabke, who was at the same time responsible for Reconaisance (counter-intelligence) (after the attempt on Hitler's life on July 20th 1944 he became the Nazi Political Officer of the Depot).

The 1st training coy was renamed the 1st Infantry coy (head: lt. Johannes Crasselt), which trained infantry, engeneering and signals. The 2nd coy was now called the 2nd Armoured coy (head: Lt. Gustav Gelhaar), which was responsible for artillery training. The formation of armoured train crews from trained personelle took place in the march company, which remained under the command of Lt. Opitz.

User avatar
Bernd R
Member
Posts: 4637
Joined: 01 Feb 2006 15:12
Location: Bavaria, Germany

Re: Polish to English

Post by Bernd R » 29 Jan 2009 13:39

No, I don't have it Borys. The more translation of the text the better (except the "intro" part not dealing with the units).
I once had in hand the two smaller booklets by Sawodny (1st edition) which are widely known on the subject. I have no excerpts. And I also couldn't take a look on the newer edition of Sawodny (2006 I think) which is improved.

Bernd

Borys
Banned
Posts: 633
Joined: 20 Jul 2007 17:00
Location: Warszawa Rzeczpospolita Polska

Re: Polish to English

Post by Borys » 29 Jan 2009 13:47

OK - I'll do the whole text. But give me about 24 h for that.
The one problem with the text I have is that in some places "replacement unit" can be the EITHER the ersatzkompanie (which I translate as "replacment coy"), and in others it might be the ersatzsabteilung (which I render as "Depot").
A good thing is that stab=sztab :)
Borys

User avatar
Bernd R
Member
Posts: 4637
Joined: 01 Feb 2006 15:12
Location: Bavaria, Germany

Re: Polish to English

Post by Bernd R » 29 Jan 2009 13:57

That's outstanding Borys ! I will give it thoughts and conclusions of how the most correct understanding and distinction of Kp. or Abt. should be.

Bernd

Borys
Banned
Posts: 633
Joined: 20 Jul 2007 17:00
Location: Warszawa Rzeczpospolita Polska

Re: Polish to English

Post by Borys » 29 Jan 2009 17:12

Już 1. września 1943 r. powstała 2. kompania marszowa, początkowo pod dowództwem kpt. Alberta Hellstema, który jednak już w listopadzie tego roku przejął dowództwo pociągu PZ 30 a jego następcy nie udało się ustalić. Dla potrzeb szkolenia załóg dostępny był od wiosny 1943r. ćwiczebny pociąg pancerny m. In. "PZ-27", który składał się z częściowo z przedwojennego polskiego pociągu pancernego "Pierwszy Marszałek". Kompanie szkoleniowe były skoszarowane w bloku 22 (byłych koszarach 32 dywizjonu artylerii lekkiej, dzisiejszym Wydziale Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej AON), natomiast kompanie marszowe w barakach na miejscu dzisiejszych bloków Wydziału Nauk Humanistycznych i internatu oraz w okolicach stadionu koło Kolonii Oficerskiej. Kompania ozdrowieńców skoszarowana była w budynku przy obecnej ul. Gierczak 6, gdzie znajdował się szpital, przychodnia dentystyczna i izba chorych. Personel cywilny bazy skoszarowany był w budynku przy obecnej Al. Chruściela 104. Zajęcia szkoleniowe szczególnie teoretyczne odbywały się przeważnie w bloku 25 (dawnych koszarach 3 Batalionu Strzelców, dzisiejszym Wydziale Strategiczno-Obronnym AON) Ćwiczebne strzelanie odbywało się zazwyczaj na terenie poligonu artyleryjskiego w Rembertowie, w okolicach Zielonki i Wesołej, ale także były wyjazdy np. na poligon koło Brześcia Litewskiego.

Already on 1st September 1943 a 2nd march coy was created, initially under the command of cpt. Albert Hellstem. However, in November of same year he took over the command of PZ 30, and it was not possible to establish who was his successor. For crew training purposes, from Spring 1943 onwards, an armoured train was available. Among others, the PZ27, which was partly composed of the pre-war Polish "Pierwszy Marszałek" armoured train. The training coys were barracked in block 22 (pre war barracks of 32 Light Artillery Battalion, today the Airforce and AA Department of National Defense Academy) , while the march coys were barracked at the site of today's Liberal Arts Dept. and Dormitory, and near the stadium near the Officers' Colony. The reconvalescents' coy was baracked in the building at today's Gierczak 6 St., where the hospital, dentist and infirmiry were located. The civilian personell of the Depot was barracked at today's Chruściela 104 St. Training activies, particulary theoretical classes, were mostly held in block 25 (pre-war barracks of 3rd Rifle Battalion, today the Strategy-Defence Dept. of the NDA). Firing training was mostly performed at the Rembertów Artillery Firing Range, near Zielonka and Wesoła, and during field trips, to e.g. artilery training ground near Brest Litovsk.
Last edited by Borys on 29 Jan 2009 17:57, edited 1 time in total.

Borys
Banned
Posts: 633
Joined: 20 Jul 2007 17:00
Location: Warszawa Rzeczpospolita Polska

Re: Polish to English

Post by Borys » 29 Jan 2009 17:21

The already translated snippet, ending in numbers of officer, continued by:
This was related to - naturally in same degree among officers, NCOs and Other Ranks - not only staff changes brought about by the manning on new positions, but also with the high rotation and the presence of remanents of crews at the Depot. Those crew remanents, due to quickly increasing losses in armored trains in 1944, ever more quickly returned to the Rembertów Depot waiting for a new assignement. The crews of armoured trains were considered to be a specialist group, which should be returned to their depots as quickly as possible. This made them [the crews] usualy avoid - and this continued until the end of the war – "hero stealing"*, carried out by HQs who, at critical moments, rounded up all possible soldiers to plug holes in the front.

* I will bet good money that this was literally translated from German into Polish :)

Borys
Last edited by Borys on 29 Jan 2009 17:56, edited 1 time in total.

Borys
Banned
Posts: 633
Joined: 20 Jul 2007 17:00
Location: Warszawa Rzeczpospolita Polska

Re: Polish to English

Post by Borys » 29 Jan 2009 17:35

The Depot on its own organised training for officers in the reserve (in block 01, todays ??? of the NDA), which was run first by Lt . Wilhelm Mauß, and later, in 1944, by kpt. Hermann Hoppe.

In September 1942 next to the Depot a NCO school of the armoured troops was set up ("Feld-Unteroffiziers-Schule der SchnellenTruppen", later "Feld-Unteroffiziers-Schule der Panzertruppen") and a training coy of the armoured troops. The teaching cadres/Officers were barracked at e.g. Admiralska St., while classes and barracks were located at block 14, i.e. where the Library is today. The commanders of the coy were: cpt. Paul Schültke (Sept. 1942 — May 1943), Lt. Rolf Lorscheidt (May - Dec 1943), Lt. Herbert Haschick (Jan- May 1944), cpt. Helmut Walter (from June 1944).

A group of the Engineer Troops from the replacement unit at Rembertów (so called Pionier-Kommando), with a strength of 2 Officers and 42 Other Ranks took part in the fighting against the Warsaw Ghetto Uprising . In the first phase of the fighting their role was blowing up strongpoints and using flame throwers. Afterwards they blew up underground strongpoints and buildings defended by the issurectionists. The Engineer Troops were afterwards praised for Dedication to Duty. The units from Rembertów were also used in antipartisan operations, chiefly in light of their [partisans] attacks on railroads running to the East. At certain moments it was necessary to interrupt training and send the whole establishment to fight against partisan units. As in the Summer of 1944 the front was getting closer, the Depot/training infrastructure and part of the training were evacuated on July 23rd to Milowitz. Some elements of the march companies were inducted into the panzergrenadier training battalion "Krampnitz" (also called "Lehrtruppen Krampnitz/Panzergrenadierlehrregiment 902") which was part of the 9th Armii of gen. Model.


I think that is it ... you want the first paragraph? It mentions in passing "many units were briefly stationed there", including HQ of ArmeeGruppe Mitte, and that elements of the Turkmen Legion, later 162nd Infanterie Division were formed there.

User avatar
Bernd R
Member
Posts: 4637
Joined: 01 Feb 2006 15:12
Location: Bavaria, Germany

Re: Polish to English

Post by Bernd R » 30 Jan 2009 12:14

The one problem with the text I have is that in some places "replacement unit" can be the EITHER the ersatzkompanie (which I translate as "replacment coy"), and in others it might be the ersatzsabteilung (which I render as "Depot").
I see. On the one hand both units are within the same scenary which is the replacement detachment (another term generally found to translate "Abteilung" ; though it fits better for bigger formations). On the other hand it can be really difficult to understand as with "Ersatz-Abteilung" [depot] it could be meant the entire command post / head office on top of the sub-units for replacement and training.

Nevertheless I think I got a correct evaluation. Like the very most training and replacement units also the Rembertow one did undergo the standard structural changes. These are in short : from an "Ersatz-Abteilung" which existed first there were built through division separate units for Ersatz (replacement) and Ausbildung (training). Often these two were newly garrisoned in different locations. The next restructuring measure (1943 mainly) was to merge the two again into a now called "Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung" (replacement and training) under one head office. Thereby the replacement unit was the "home office" for the front units, managing their paperwork, running a "Stamm-Kp." and the "Genesenden-Kp" (reconvalescents). The training was held extra organisationally but under the same head office.
In the microcosmos of the Rembertow armoured train facility it was just "Ersatz-Abteilung" then, but with a training detachment subordinated !
So, speaking of the "Ersatz-Abteilung" should be normally to read as the whole command and a subject the overall cdr. Major Naumann had to deal with.

I have evaluated the text and compiled a school command structure for the ABR "Wehrmacht Schulen personnel" sticky
Rembertow theme starting here

Many thanks again, Borys
Best regards
Bernd :D :D

Borys
Banned
Posts: 633
Joined: 20 Jul 2007 17:00
Location: Warszawa Rzeczpospolita Polska

Re: Polish to English

Post by Borys » 30 Jan 2009 14:43

Good job Bernd, now I know better how the unit functioned. Something interesting to know about my town's history.
Borys

Return to “Translation help: Breaking the Sound Barrier”